#23  
07-05-2014, 01:19 AM
nhatnam
Administrator
 
: Apr 2012
: 123

Nhật Nam sẵn sàng đối chấp với bất cứ thành viên nào nói là trang Thanhnien.com lừa đảo thành viên qua việc nhắn tin SMS nạp điểm. Nhat Nam đã cập nhật vào ngày 12 thang 2, 2014, thông báo kêu gọi thành viên không nạp điểm bằng cách nhắn tin SMS. Dịch vụ thu phí qua SMS Nhat Nam dùng để thu phí qua SMS là Nganluong.vn. Nhat Nam không hiểu sao dịch vụ đó không công bất cứ đồng nào khi có người nhắn tin theo cú pháp hướng dẫn trong chủ để này. Hơn nữa, hệ thống ThanhNien.com không có cách nào biết được khi có thành viên nạp thẻ. Vì thế, Nhat Nam đã cập nhật kêu gọi thành viên không nhắn tin sms nạp điểm. Bạn có thể liên hệ với nganluong.vn hỏi về vấn đề này nếu bạn không tin Nhat Nam.


Lư ý: Nhat Nam có liên lạc với hổ trợ viên bên Nganluong.vn về vấn đề này, và được trả lời là "không biết".


Thông tin thêm: Từ tháng 1, 2014 khi thành viên nhắn tin sms nạp điểm thì Nhat Nam không nhận được bất cứ đồng nào, và cũng từ lúc đó hệ thống thanhnien.com cũng không nhận được thông báo nào khi có thành viên nhắn tin sms nạp điểm và cũng vì thế mà hệ thống ThanhNien.com không thể biết đệ cộng điểm cho tài khoản của thanh viên nhắn tin sms nạp điểm. Nhat Nam lại liên lạc với bên hổ trợ viên của nganluong.vn và bên đó nói là sẻ cho bên kỹ thuật biết về vấn đề này.